Podmenu podstrony

Zobacz cały film

Polityka Zintegrowanego Systemu zarządzania

Nasze działania ukierunkowujemy na potrzeby Klientów, spełnienie stawianych przez nich wymagań, zapewnienie wysokiej jakości i innowacyjności przy minimalnym oddziałowywaniu na środowisko. Jednocześnie zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarzadzania.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania realizowana jest poprzez następujące cele strategiczne:

 1. Doskonalenie i rozwijanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 2. Dostarczanie wyrobów i usług, które zapewniają Klientom zadowolenie, dając im pełną satysfakcję.
 3. Rozwój firmy w sferze organizacyjnej oraz infrastrukturalnej - wprowadzenie postępu technicznego dla rozwoju jakości i w celu realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju.
 4. Nacisk kładziony na jakość i strategia „0 wad” począwszy od zapytania ofertowego, drożenie projektu, po wyrób gotowy.
 5. Systematyczne podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji pracowników oraz ich świadomości związanej z wysoką jakością wykonywanych prac i ich wpływem na środowisko.

W swojej działalności zobowiązujemy się do:

Spełnienia wymogów wynikających z ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących działalności i środowiska.

Ciągłego doskonalenia działalności organizacji, tak aby zminimalizować oddziaływanie na środowisko oraz zapobiec powstawaniu zanieczyszczeń.

Zapewnienia zasobów i środków finansowych niezbędnych do realizacji założonych celów.

Oświadczamy, że Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania została uzgodniona z pracownikami, jest publicznie dostępna dla zainteresowanych stron i wszyscy pracownicy firmy są zobowiązani do jej realizacji.

Nasz Dekalog Środowiskowy

Będąc świadomi naszego wpływu na środowisko oraz działając zgodnie z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania, jesteśmy zdecydowani doskonalić działania w zakresie środowiska w celu zminimalizowania oddziaływania na środowisko.

 1. Celem AK Spółka z o. o. jest utrzymywanie możliwie najniższego wpływu naszych działań na środowisko poprzez maksymalne wykorzystywanie posiadanych możliwości i nowoczesnych technologii, przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektów ekonomicznych.
 2. Środowiskiem jest to, co nas otacza i mamy realny wpływ na środowisko. Dbając o czystość wokół swojego stanowiska pracy zapobiegamy zanieczyszczeniu środowiska.
 3. Proces produkcji zaplanowany jest tak, aby ograniczyć ilość powstających odpadów, a segregacja odpadów w miejscu ich powstawania sprawia, iż jesteśmy współautorem ponownego ich wykorzystania.
 4. Wzgląd na czystość i zużycie wody to jeden z kluczowych elementów ochrony środowiska. Realizujemy go poprzez zastosowanie zamkniętego obiegu wody w procesie produkcyjnym.
 5. Wymieniając przepracowany olej zwracamy szczególną uwagę na poprawne wykonanie czynności, by nie zanieczyścić środowiska, w którym pracujemy.
 6. Zasada „oczy szeroko otwarte na zbędne zużycie prądu” (oświetlenie, praca urządzeń) - mamy w ten sposób wpływ na redukcje poboru mocy oraz kosztów ponoszonych przez naszą firmę.
 7. Utrzymując w czystości i sprawności maszyny i urządzenia dbamy o ich stan - zapobiegając awariom i przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska.
 8. Jesteśmy świadomi zagrożeń związanych ze stosowaniem substancji chemicznych.
 9. Postępujemy tak, aby nie stwarzać sytuacji zagrożenia pożarowego lub mogącej sprawić katastrofę środowiskową.
 10. Pracownicy AK Spółka z o. o. są, adekwatnie do swoich stanowisk, szkoleni i informowani w celu zwiększenia świadomości produkcji przyjaznej środowisku.